ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලයේ වැදගත්ම අංගය වූ චන්ද බලය ජනාධිපති මැතිවරණයේදී වංචා කල මහින්ද දේශප්‍රිය නීතිය හමුවට පැමිණවීමට බල කරමු !


නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු - මහජන අයිතිය බලගැන්වීමේ ක්‍රියාකාරී    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I authorize නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු - මහජන අයිතිය බලගැන්වීමේ ක්‍රියාකාරී to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ORPaid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...