PETÍCIA NA VYVODENIE ZODPOVEDNOSTI VOČI VON DER LEYEN ZA PORUŠENIE ÚNIJNÉHO PRÁVA A KORUPCIU

PETÍCIA

podľa článku 20 ods.2 písm.d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

do rúk Rady Európskej únie

na základe iniciatívy členov Združenia pre zdravú a spravodlivú spoločnosť (Združenie)

a v spolupráci s Pro Libertate

VO VECI: UMOŽNENIE RIADNEHO VYŠETRENIA PODOZRENÍ Z PORUŠENIA ÚNIJNÉHO PRÁVA A KORUPCIE A S TÝM SÚVISIACE ZBAVENIE IMUNITY PREDSEDNÍČKY EURÓPSKEJ KOMISIE P. URSULE VON DER LEYEN A ROZPUSTENIE EURÓPSKEJ KOMISIE  

Upozorňujúc na to, že:  

1)        Výbor pre reguláciu zdravotných predpisov v mimoriadnych situáciách Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) už 15. januára 2021 v stanovisku odporučil, aby krajiny nevyžadovali od prichádzajúcich cestujúcich dôkaz o zaočkovaní, a to vzhľadom na to, že vplyv očkovania na zníženie prenosu (infekcie) nie je známy.  

2)       Aktivity predsedníčky Európskej komisie (EK) a jej členov s následným dopadom na situáciu v členských štátoch EÚ boli v priamom rozpore s rezolúciami Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1749 (2010) a č. 2071 (2015), ktoré zdôraznili, že v oblasti interakcie farmaceutického priemyslu a zdravotného sektoru existuje riziko vzniku konfliktu záujmov u odborníkov zapojených do citlivých rozhodnutí týkajúcich sa zdravia, a preto je potrebné na úrovni členských štátov Rady Európy o. i. zabezpečiť:

-     povinnosť farmaceutických spoločností oznámiť ich prepojenia (konflikt záujmov) so stranami v zdravotníctve, absolútnu transparentnosť o prepojení odborníkov so zdravotníckymi orgánmi, pričom osoby s konfliktom záujmov majú byť vylúčené z citlivých rozhodovacích procesov, a vytvoriť v tomto ohľade nezávislý monitorovací orgán;

-     že rozhodnutia týkajúce sa zdravia budú prijímané v prospech verejných zdravotných záujmov a nebudú orientované na zisk;

-     absolútnu transparentnosť farmaceutických spoločností, pokiaľ ide o skutočné náklady na výskum a rozvoj, najmä vo vzťahu k časti verejnému výskumu;

-     povinnosť zverejňovať výsledky všetkých klinických štúdií (testov) týkajúcich sa liečiva.  

3)       Aktivity predsedníčky Európskej komisie a ostatných jej členov s následným dopadom na situáciu v členských štátoch EÚ boli v priamom rozpore s rezolúciou Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2361 (2021), podľa ktorej je potrebné na úrovni členských štátov Rady Európy o. i. zabezpečiť, že:

-     v súvislosti s vývojom vakcín proti Covid-19 prebehnú vysokokvalitné skúšky, spoľahlivé a vedené etickým spôsobom v súlade s Dohovorom o ochrane ľudských práv a dôstojnosti ľudskej bytosti v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny: Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (ETS č. 164, Dohovor z Ovieda) a jeho dodatkovým protokolom o biomedicínskom výskume (CETS č. 195) (bod 7.1.1);

-     regulačné orgány zodpovedné za hodnotenie a povoľovanie vakcín proti Covid-19 budú nezávislé a chránené od politického tlaku (7.1.2);

-     budú dodržiavané príslušné minimálne kritériá bezpečnosti, účinnosti a kvality vakcín (7.1.3);

-     budú zavedené účinné systémy monitorovania vakcín a ich bezpečnosti aj po ich zavedení medzi všeobecnú populáciu s cieľom monitorovať ich dlhodobé účinky (7.1.4);

-     budú zavedené nezávislé kompenzačné programy na kompenzáciu za škody z očkovania (7.1.5);

-     implementáciou odporúčaní obsiahnutých v rezolúcii č. 2071 (2015) s názvom „Verejné zdravie a záujmy farmaceutického priemyslu: ako chrániť prvenstvo záujmu verejného zdravia?“  bude venovaná osobitná pozornosť možnému zneužívaniu dôverných informácií zo strany farmaceutických manažérov alebo spoločností a ich neprimeranému obohateniu na verejné náklady (7.1.6);

-     občania búdu informovaní o tom, že vakcíny nie sú povinné, a že nikto nebude pod politickým, sociálnym či iným tlakom, aby sa dal očkovať, ak si to neželá (bod 7.3.1);

-     nikto nebude diskriminovaný z dôvodu, že nebol zaočkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo preto, že si to neželá;

-     budú poskytovať transparentné informácie o bezpečnosti a možných vedľajších účinkoch vakcín (bod 7.3.4) a transparentne komunikovať o obsahu zmlúv s výrobcami vakcín a tieto zverejniť pre účely parlamentnej a verejnej kontroly (bod 7.3.5);

-     vo vzťahu k očkovaniu detí na Covid-19 štáty zabezpečia rovnováhu medzi rýchlym vývojom vakcín pre deti a náležite adresovanými obavami týkajúcimi sa bezpečnosti a účinnosti všetkých vakcín, ktoré sú k dispozícii so zameraním na najlepší záujem dieťaťa v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa (bod 7.4.1).

Vážne podozrenia z korupcie

Dôležitá časť dávok, ktoré Európska komisia (EK) nakúpila za cca. 71 miliárd Eur, bola podľa uverejnených informácií napriamo dohodnutá medzi generálnym riaditeľom farmaceutickej spoločnosti Pfizer p. Albertom Bourlom a predsedníčkou EK, ktorých o. i. spája osobné priateľstvo. V tomto ohľade bola predsedníčka EK opakovane neúspešne vyzvaná, aby zverejnila textové správy, ktoré si s riaditeľom spoločnosti písala. Zarážajúcou skutočnosťou je tiež to, že manžel predsedníčky EK p. Heiko von der Leyen je podľa uverejnených informácií v riadiacom orgáne inštitúcie, ktorá profituje z prepojenia na EK. Je teda dôvodné podozrenie, že predsedníčka EK konala v konflikte záujmov.

Naviac, EK na ktorýkoľvek podnet na zverejnenie obsahu zmlúv uzavretých medzi EK a farmaceutickými spoločnosťami reagovala sprístupnením ich takmer úplne začiernených stránok, z ktorých nebolo možné zistiť, ani vyhodnotiť dohodnuté podmienky medzi EK a dodávateľom „vakcín“. V septembri 2022 aj Dvor audítorov EÚ (DA) pri snahe overiť zákonnosť použitia miliárd eur od daňových poplatníkov EÚ nedostal od EK požadované dokumenty. DA poukázal na nezrovnalosti v postupoch schvaľovania použitia „vakcín“ a zistil, že EK obišla stanovené kontrolné orgány, pričom plánované stretnutie vedcov s cieľom určiť stratégiu očkovania na rok 2022 sa nikdy neuskutočnilo. DA uviedol, že EK odmietla zverejniť akékoľvek podrobnosti o osobnej úlohe predsedníčky EK v rozhovoroch týkajúcich sa zmluvy so spoločnosťou Pfizer. Tejto DA vyčíta, že konala na „vlastnú päsť“ a nedodržala pritom bežne stanovené postupy a predpisy. DA ďalej poukazuje na to, že EK nevyužila ani spoločné vyjednávacie tímy, a sama pripravila predbežnú dohodu s Pfizerom. Na rozdiel od ostatných zmlúv EK odmietla poskytnúť DA akékoľvek dokumenty týkajúce sa predbežných rokovaní  o tejto konkrétnej dohode. Taktiež Ombudsmanka EÚ p. Emily O’Reilly (OEU) sa v r. 2021 dožadovala informácií k zmluvám s dodávateľmi „vakcín“, avšak bezúspešne. Poukázala v tomto ohľade na nesprávny úradný postup EK, pretože v reakcii na žiadosť o slobodný prístup k informáciám inkriminované textové správy nezískala.

Neúčinnosť vakcín proti prenosu vírusu

Počas vypočutia v EP ohľadom ochorenia Covid-19, p. Janine Small - zastupujúca farmaceutickú spoločnosť Pfizer[1] o. i. potvrdila, že laboratórium netestovalo účinnosť svojich mRNA „vakcín“ proti prenosu vírusu pred ich registráciou.

Pripomíname, že podľa štatistík majú „vakcíny“ závažné nežiaduce účinky, vrátane desaťtisícov (pri akejkoľvek vakcíne nikdy nezaznamenaných) úmrtí (s predpokladom oveľa vyššieho reálneho počtu).

Po vypočutí v EP ohľadom Covid-19 a na základe ďalších verejne známych skutočností a správy DA zverejnila skupina európskych poslancov svoje podozrenia a oslovila úrad Európskej prokuratúry s cieľom iniciovať vyšetrovanie okolností rozhodnutia týkajúceho sa nákupu mRNA „vakcín“, ktoré bolo prijaté v rámci EK a ktoré  bolo podľa ich názoru prijaté za podmienok zvýhodňujúcich farmaceutický priemysel, bez akejkoľvek záruky za kupovaný produkt a bez dôsledného (verejného či odborného) posúdenia vyrokovaných podmienok. Rumunský poslanec EP Cristian Terhes v tejto súvislosti pripomenul, že celá vakcinačná kampaň vedená v členských štátoch EÚ s podporou EK bola postavená na bezpečnosti a účinnosti vakcín. Upozornil na to, že šlo o klamstvo, pretože veľa ľudí trpí závažnými nežiaducimi účinkami. Ďalej sa pýta, že pokiaľ vlády a výrobcovia vakcín vedeli, že vakcína nedokáže zastaviť šírenie vírusu, prečo nútili svojich občanov do očkovania a trvali na zavedení digitálneho covid pasu. Za uvedené žiada vyvodenie zodpovednosti.

Zmluva so spoločnosťou Pfizer a rozsah osôb z tejto zmluvy profitujúcich je v súčasnosti predmetom vyšetrovania európskou prokurátorkou (EPPO) p. Laura Codruţy Kövesi.

Vyššie uvedené skutočnosti preukazujú, že všetky reštriktívne opatrenia prijaté v mene „povinnosti očkovania“ majúce za následok diskrimináciu nezaočkovaných osôb, boli uložené bez akéhokoľvek vedeckého základu, pričom mali za následok smrť, poškodenie zdravia (viď informácie zverejnené aj na webovom sídle Európskej liekovej agentúry) a spôsobili neprimerané zásahy do práva na súkromný život miliónov osôb vrátane detí. Uvedené opatrenia boli prijímané na pozadí závažných podozrení z korupcie pri nákupe vakcín, ku ktorým došlo na najvyššej úrovni EK.   

Keďže:

V zmysle čl.245 ZFEU sa členovia EK pri nástupe do funkcie slávnostne zaviazali, že počas svojho funkčného obdobia aj po jeho skončení budú rešpektovať povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie, najmä povinnosť konať čestne a zdržanlivo pri prijímaní určitých funkcií alebo výhod.

Predsedníčka  EK si bola podľa dostupných informácií plne vedomá toho, že na „vakcínach“ neboli vykonané potrebné testy, avšak napriek tomu presadila rozhodnutie EK tieto produkty zakúpiť a distribuovať štátom EÚ za podozrivých okolností a podmienok, pričom akceptovala bezprecedentné  zbavenie sa výrobcov vakcín zodpovednosti za možné nežiaduce účinky na životoch a zdraví. Berúc do úvahy závery DA, že pri uvedenom rozhodovaní predsedníčka EK konala na „vlastnú päsť“ a nedodržala pritom bežne stanovené postupy a predpisy; nevyužila ani spoločné vyjednávacie tímy, sama pripravila predbežnú dohodu s Pfizerom a na rozdiel od ostatných zmlúv EK odmietla poskytnúť DA akékoľvek dokumenty týkajúce sa predbežných rokovaní  o tejto konkrétnej dohode; jej konanie vzbudzuje podozrenie, že presadzovala svoje vlastné finančné a ​​osobné záujmy.

Vzhľadom na uvedené sa signatári tejto petície s cieľom umožniť riadne vyšetrovanie uvedených udalostí obracajú na Radu EÚ so žiadosťou, aby:

·          využila svoje oprávnenia a dostupné prostriedky s cieľom zabezpečiť dôsledné vyšetrenie (aj prostredníctvom EPPO) konania predsedníčky EK p. Uršule von der Leyen a ďalších s nákupom mRNA „vakcín“ spojených komisárov EK a ich spravodlivé potrestanie

·          sa obrátila v súlade s čl.245 a čl.247 ZFEU na Súdny dvor EÚ so žiadosťou na odvolanie EK (najmä) z dôvodu porušenia podstatných procesných predpisov a zneužitia právomocí pri obstaraní mRNA „vakcín“  

Prví signatári:             JUDr. Erik Schmidt LL.M. MA – zástupca pre styk s Radou EÚ, predseda Združenia JUDr. Marica Pirošíková JUDr. Peter Weis Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. MUDr. Ján Lakota, CSc. MUDr. Andrej Janco MUDr. Alena Jancová JUDr. Tomáš Nielsen MUDr. Jitka Chalánková Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc. Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. MUDr. Soňa Peková, Ph.D. JUDr. Vladana Vališová, LL.M.

[1] Výrobca mRNA „vakcín“ proti vírusu SARS-Cov-2 a jeho mutáciám.


JUDr. Erik Schmidt LL.M. MA, predseda Združenia pre zdravú a spravodlivú spoločnosť    Contact the author of the petition

Sign this Petition

By signing, I accept that JUDr. Erik Schmidt LL.M. MA, predseda Združenia pre zdravú a spravodlivú spoločnosť will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Paid advertising

We will advertise this petition to 1000 people.

Learn more...