МЛАДЕЖКИ ДОМ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО / YOUTH HOME - VELIKO TARNOVO

 


Приятели,

Благодарим ви за подкрепата! С нашата петиция привлякохме вниманието на много хора, неправителствени организации и държавни и културни институции, в резултат на което кметът на Велико Търново е заявил категорично, че няма да се закрива Младежкия Дом. Без вас нямаше да успеем!Dear friends,

Thank you all for your support! Our petition attracted the attention of many people, nongovernmental organisations and state and cultural institutions as a result of which the Mayor of Veliko Turnovo stated that the Youth Home will not be shut down. This success is all because of you!

 

 

 

ЗАКРИВАТ МЛАДЕЖКИЯ ДОМ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО!

 

Приятели,

 

Усилено се говори, че под формата на преструктуриране ще бъде закрит Младежкият дом във Велико Търновo, културен и образователен център с утвърдени традиции. В него от 1969 г. над 45 000 деца и млади хора са открили и развили интересите и дарбата си. Стотици са получили най-високи отличия в международни и национални културни форуми.

Младежкият дом е основната организация в нашия град, която реализира идеите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общината и региона и Националната стратегия за младежта 2010-2020 във всичките й аспекти:

-  култура (музика, театър, танци, изобразително изкуство, литература, религия и др.);

-  доброволчество;

-  подкрепа на младежки неправителствени организации;

-  социални дейности;

-  превенция (наркозависимост, тютюнопушене, алкохолизъм, отчуждаване, младежка престъпност и др.);

-  здравна просвета (репродуктивно здраве, опасност от СПИН, хипертония в ранна възраст, понижена двигателна

активност, нездравословно хранене, стерилитет при млади семейства и др.);

-  подпомагане на междуетническия диалог;

-  екология;

-  спорт и туризъм;

-  международни контакти;

-  подпомагане на деца и млади хора в риск.

Много от нас са открили там всичко, за което са мечтали.

Закриването на Младежкия дом означава потъпкване на основните ценности, към които се придържат европейските държави и бягство на държавата и общината от най-отговорната задача пред бъдещето – младите хора.

Подобни събития България е преживяла през 90-те години на миналия век, когато са  закрити десетки младежки домове. Скандално е, че те се повтарят и днес, защото броят на подобни институции, в които работим за бъдещето си, трябва да расте. Ние, младите, не просим, а искаме това, което ни е необходимо, защото скоро България ще има нужда от нас.

Нуждаем се от Вашата подкрепа за съхраняване на Младежкия дом. Обединените усилия на много съпричастни хора са основната гаранция за успех пред безумните действия на невежи управници, защото тази съдба може да сполети всяка младежка институция по света.

Заявете Вашата подкрепа към младите хора на Велико Търново като подпишете тази петиция!

 

 

THE YOUTH HOME IN VELIKO TARNOVO IS IN DANGER OF BEING SHUT DOWN!

 

Dear friends,

 

There have been serious discussions that as part of a restructuring plan the Youth Home in Veliko Tarnovo, a cultural and educational centre with long-standing traditions, will be shut down. Since 1969, more than 45 000 children and adolescents have had the opportunity to explore and develop their interests and talents in the Youth Home. Hundreds of them have received distinctions and rewards in national and international cultural events and contests.

The Youth Home is the main organisation in Veliko Tarnovo which accomplishes the ideas of the European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life and the National Youth Strategy 2010 – 2020 in all their aspects:

-  culture (music, theatre, dance, arts, literature, religion,crafts etc.);

-  volunteering;

-  support for youth non-governmental organisations;

-  social activities and social integration;

-  prevention and counselling facilities (addressing problems such as tobacco, alcohol and drug abuse, social alienation,

youth criminality , etc.);

-  health education (reproductive health, HIV/AIDS awareness and prevention, early age hypertonia, healthy eating,

sedentary lifestyle, infertility in young families, etc.);

-  promotion of dialogue with and integration of minorities;

-  ecology;

-  sport and tourism;

-  international networking;

-  support and advice for children and adolescents at risk.

Many of us have found that the Youth Home offers all they could dream of in terms of support, counselling and socio-cultural activities.

Shutting down the Youth Home would constitute a complete disregard for the fundamental values endorsed by European countries and an abdication by the state and the regional government form their most vital responsibility for building the future – the youth.

Similar actions have been taken in Bulgaria during the 90s when tenths of youth homes were shut down. It is extremely alarming that such developments may happen nowadays when the number of institutions that shape our future should grow. We, the youth, are demanding what we need and have the right to, because not long from now Bulgaria will be needing us.

We need your help to preserve the Youth Home. Joint efforts are required to counter the irrational acts of ignorant officials because such fate may befall any youth institution in the world.

Show your support for the youth of Veliko Turnovo by signing this petition!