فعال سیاسی بیژن مرادی در خطر دیپورت به ایران توسط دولت ترکیه است

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...