Chase Away SL Jihadists - රටේ ද්‍රෝහීන් පන්නන ජාතික පෙත්සම

Sinhala Vesrion

රටේ ද්‍රෝහීන් පන්නන ජාතික පෙත්සම

http://dharmadveepayeiranama.blogspot.com/2012/05/sinhala-petition.html

ඉහත යොමුවෙන් කියවා පහත අත්සන ලබා දෙන්න

සැ:යු: පෙත්සම සමඟ එකඟ නමුත් ඔබ නම පළකිරීමට නොකැමති නම්, එය නොපෙනෙන සේ අත්සන ලබා දීමට අවකාශ ලබාදී ඇත. ඊ-මේල් ලිපින කිසිවක් පළ නොවේ.

English Version

Chase Away SL Jihadists

To:  The President of Sri Lanka 

It is with great concern that we the undersigned protest against the growing trend of increasing Islamic religious intolerance in Sri Lanka against  innocent majority Buddhists. We specifically condemn the recent stinking Mosque invasion in Dambulla by cunning Muslims in Sri Lanka. The Tamil community (born LTTE supporters) has also been doing the same dirty trick in the vicinity. The Dambulla Khairya Jummah Mosque had been in existence for over 60 years under Islamic tricks and the mosque trustees were cunning enough to prepare all the legal documents regarding its construction using their drug/dirty money. On Friday the 20th of April 2012 a tense situation arose as political Friday prayer at the Mosque was prevented by the saviors of nation, venerable Buddhist monks had no choice other than holding a peaceful rally against illegal Mosque construction. The group could manage to highlight the fact that both the Mosque and Hindu shrine were illegally built on sacred Buddhist ground. It is regrettable that law enforcement authorities could not take appropriate action to demolish the shitty mosque and kovil then and there and the Islamic intimidation against innocent Buddhist community who allowed every privilege to minorities in this country in entire history. They did it so foolishly to finally pay these heavy prices.

On the 23rd after a discussion with the Ven. Buddhist monks, deputy minister Hizbullah the tricky Jihadist made a public announcement to the media that the venerable monks have agreed to give three months to identify alternative land and relocate the Mosque which was a real good deal for future Islamization of Sri Lanka. Luckily the foxy Jihad members of the SL Muslim community have not been part of this discussion.  However they are expressing their criminal opinions freely through all the medias. While we are in support of reaching a solution through chasing traitor Muslim/Tamil communities out of this country, we would like to stress that any decision taken on this issue should not be unjust towards the innocent and victimized majority Buddhist community in the context of post-war Sri Lanka. It was only innocent Buddhist who gave their last drop of blood to end the war when Jihadists shit in their pants fearing Tamil LTTE invasion then. It was innocent Buddhist who gave their full support to build current government when Tamils and Muslims got together with neuter UNP to defeat it.

The piggy Islamic mosque has been in existence for over 60 years in hiding and the Tamil and Muslim persons in the region had been living with deceptive friendship with Sinhala Buddhist majority together for decades, if not centuries to prepare for this sick Jihad attack. Today we see that that Islamic religious intolerance is on the rise and the state has done little to check this. The Jihadist incident in Dambulla is not an isolated one. Last year another Stinking Muslim shrine (Dargha) was found in Anuradhapura.  In  so called “Ashraf Nagar” (which was Sinhala town  before Islamic invasion)  the military had to re-take the land that was illegally occupied by 69 Muslim families, just like they do in Kantakkudi, Mabole and all the invaded areas in Sri lanka. This included a land that was captured for a Muslim burial ground by Jihadists. In Illangaithurai Muhathuwaram (which was Lanka Patuna before Islamic invasion). Thanks to the saviors of our nation a dirty Shivan shrine was also removed and a beautiful Buddhist statue was built in its place for good now.

 

Terrorist Cardinal Malcolm Ranjith, Son of a Bitch Rayappu Joshap lead Church in Sri Lanka also asking for their pound of Buddhist flesh by doing all they can to destroy our culture and society. This includes mass healing sessions that repeatedly took many Buddhist lives. Selling of Buddhist orphans for body parts by Mother Teresa following witch virgin gang in Moratuwa.  A group of Ven. Buddhist monks and victimized  innocent Buddhist people had to show their displeasure to all these to the four Square Gospel Church in Kaluthara North last year. The Police have wisely prevented the dirty church from functioning claiming that it would lead to a breach peace. In Ambalangoda the Assembly of God church could not escape from its crimes in February this year. A culprit pastor in Kalutara was treated nicely and a house belonging to a Christian criminal extremist was sadly lost since they were engaged in illegal conversions. The police found who was guilty for all these and had to avoid criminal church attempts to frame charges against Ven. Buddhist monks who had done their part to save the nation.


Sri Lanka is attempted to made multi-ethnic and multi-religious community by Muslim and Tamil extremists while their originating countries do not even give basic human rights to even travelling innocent Buddhists in those countries. They cannot even take a picture of venerating lord Buddha beyond middle eastern airports. Not even Sinhala politician can visit Tamil Nadu without being attacked by LTTE. Needless to talk about the rest.  The same minorities promote religious acceptance and protection of religious and cultural rights and the freedom to practice their religion anywhere in this country as a basic tenet of the Constitution and a protection assured to all citizens. The hidden agenda is clear. Corner and victimize innocent Buddhists in their territories to the maximum and safeguard their every privilege not a wise country even think of allowing minorities to practice.


We appeal to the His Excellency the President, state institutions and officials, and those in the executive to take appropriate action on the Jihadist incident in Dambulla to protect the rights of majority Buddhist community in the state structure and mechanisms.  We strongly believe that the victimized  Sinhala Buddhist community has compromised even their well deserving privileges to allow room for these invasive Muslim/Tamil minorities. We also strongly believe that it is entire Muslim community and Tamil people who take to violence in riding rough shod over the rights of majority. We strongly urge the state to take measures to curb the growing trend of Jihad/LTTE intolerance and to do its utmost to make majority Buddhist feel in every way people of this country. In the post war context this is of the utmost importance to avoid repeating of bloodshed initiated by overly pampered up swollen headed minorities in future. We also appeal to minority religious and community leaders to initiate dialogue at all possible levels to educate their nations that they have to respect and protect the majority Sinhala Buddhists at all costs until they leave to their originating countries which are the only safe heavens for them. We proudly pledge our support for only Sinhala Buddhist Sri Lankan society. Not forgetting that this is the only home exist under the sun for greatest nation who protect the legacy of venerating lord Buddha for the benefit of entire human race.

 

Sincerely,

 

The Undersigned

 

Bauddha Kandaayama1. Affected Women's Forum (Akkaraippattu)
2. Association of War-Affected Women
3. Centre for Human Resource Development (Viluthu)
4. Centre for Human Rights and Development
5. Centre for Mass Communication and Media (Mannar)
6. Centre for Policy Alternatives
7. Equal Ground
8. Families of the Disappeared
9. Human Rights office Kandy
10. IMADR- Asia
11. INFORM
12. Jaffna Civil Society for Equality
13. Lawyers for Democracy
14. Mannar Women's Development Federation
15. Mothers and Daughters of Lanka
16. Mullaitheevu Women Development and Rehabilitation Trust
17. Muslim Women's Trust -- Puttalum
18. Muslim Women's Research and Action Forum
19. National Peace Council
20. Red Flag Movement
21. Right to Life Human Rights Center
22. Rights Now Collective for Democracy
23. Sakhi Collaboration
24. Stand Up Movement
25. Voluntary Service Development Organization
26. Women's Action Network
27. Women and Media Collective
28. A.L.M Bashir- NESAM, Nindavaur
29. A.Perinpanayagam
30. A.Rajasingam
31. A.S.Mohamed Rayees
32. Ashila Dandeniya
33. A.W.A. Jihad (Muthur People's Forum)
34. Aliyar Hazarat  (Sammanthurai)
35. Ameena Hussein
36. Anberiya Hanifa
37. Ann Jabbar
38. B. Skanthakumar
39. B.Gowthaman
40. B.F. A. Basnayake
41. Beryl Perera
42. Bhavani Fonseka (Attorney-at-Law)
43. Bishop Kumara Illangasinghe
44. Brito Fernando
45. C.De Silva
46. Cayathri Divakalala
47. Chandragupta Thenuwera
48. Chathurika Senanayake
49. Chulani Kodikara
50. Damaris Wickremesekera
51. Darshana Liyanage
52. Dayapala Thiranagama
53. Dileepa Witharana
54. Dishani Jayaweera (Attorney-at-Law)
55. Divakalala Sundaram
56. Dr. Camena Guneratne
57. Dr. D. H. S. Maithripala
58. Dr. Danesh Karunanayake
59. Dr. Dharmasena Pathiraja
60. Dr. Farzana Haniffa
61. Dr. Harini Amarasuriya
62. Dr. Kumar David
63. Dr. Liyanage Amarakeerthi
64. Dr. M. Vethannathan (University of Jaffna)
65. Dr. Muttukrishna Sarvananthan (Point Pedro Institute of Development)
66. Dr. Nishan de Mel
67. Dr. Pakiasothy Saravanamuthu
68. Dr. Philip Setunga
69. Dr. Philip Setunga
70. Dr. Ranil D. Guneratne
71. Dr. Ruvan Weerasinghe
72. Dr. Selvy Thiruchandran
73. Dr. Shamala Kumar
74. Dr. Sumathy Sivamohan
75. Dr. T. Jayasingam
76. Dushi Kanapathipillai 
77. Ethayarani
78. Faizun Zackariya
79. Francis Devarani (Ampara)
80. Fr. Nandana Manatunga
81. Fr. Jeyabalan Croos
82. Fr. Nandana Manatunga ( Human Rights Office Kandy)
83. Fr. S. Maria Anthony, S. J.
84. Fr. T. S. Josuwa (Kavithalaya Kala Mandram)
85. Fr. Terence Fernando
86. Fr. V. Yogeswaran
87. F. Solomantine
88. Gamini Viyangoda
89. Godfrey Yogarajah (General Secretary, National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka)
90. Gowrie Ponniah
91. Harean Hettiarachchi (Programme Manager)
92. Harshana Rambukwella  (Senior Lecturer- Open University)
93. Hashintha Jayasinghe
94. Himali Nawalage (Sales Manager)
95. I.Malwatta
96. J. C. Weliamuna (Attorney at Law)
97. Jagath Weerasinghe (Artist)
98. Jake Oorloff
99. Jehan Mendis (Teacher)
100. Jehan Perera
101. Jensila Majeed
102. Jeyasankar Sivagnanam
103. Jezima Ismail
104. Jovita Arulanantham
105. Juweriya Mohideen
106. K.Arulanandarajah (Kalmunai)
107. K.Arumugam Asoka (Mahashakthi Foundation, Akkarappattu)
108. K.E.Tharagowri, Kalmunai, Ampara
109. K. L. Shafi Hatheem ( Kalmunai)
110. K.Nihal Ahamed (Humanitarian Elevation Organisation, Addalaichenai)
111. K.Niroshan (People's Progressive Development Society, Akkaraippattu
112. K.Praba (Thambiluvil)
113. K. R. M. Wickremesinhe (Attorney at Law)
114. K.S Ratnaval-(Attorney at Law)
115. K.Sukirtha (Ampara)
116. Kasun Pathiraja
117. Krishna Velupillai
118. Kumudini Samuel
119. Kusal Perera
120. L. Perinpanayagam
121. Lakshan Dias
122. L. Yaseen Bawa ( Bakary, Oluvil)
123. Lal Wijenayaka (Lawyers for Democracy)
124. M.A.C. Humaid ( Health Education, Social and Sports Organisation, Akkaraippattu)
125. M.A.M. Rifaz (Addalaichchenai)
126. M. Casim Kulanthahi Mararaikar ( Kalmunai)
127. M.I. Haidar (Akkaraipattu)
128. M.I. Rezard (Muthur Youth Social Development  Organisation)
129. M. M. Nazeer ( Oluvil)
130. M.R.M Naufil (Mannar Grand Mosque)
131. M. Thiruvarangan
132. Mahaluxumi Kurushanthan (Mannar)
133. Mahesh De Mel (Director, Waves of Hope)
134. Mahinda Hattaka
135. Mahisha Warusavitharana
136. Malcolm Peter (Alliance Development Trust)
137. Manjula Gajanayake
138. Mano Ganesan, (Civil Monitoring Commission)
139. Manzoor A Cader. (Rtd Registrar  Sammanthurai)
140. Marisa de Silva
141. Mawlavi Bazeer (Sammanturai)
142. Melani Manel Perera  (Christian Women Journalist)
143. Melanie Perera  (Alliance Development Trust)
144. Melisha Yapa (Marketer/Banker)
145. Menaha Kandasamy
146. Minna Thaheer
147. Mohammed Mahuruf
148. Mohideen Bawa Parikari Ibralebbai. (Oluvil)
149. Monroe Jayasuriya (National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka)
150. Mujeeb Rahman
151. N. L. Pakeer Ali (Oluvil)
152. N.Shanthi (Akkaraipattu)
153. Nadya Perera
154. Mirak Raheem
155. Nandala Maduranga Kalugampitiya
156. Navin Weeraratne
157. Nicola Perera
158. Nimalka Fernando
159. Niyanthini Kadirgamar
160. Pala Pothupitiya (Artist)
161. P. Thanbirajah
162. P.N. Singham
163. Padmini, Women's Centre
164. Peter Rezel
165. Priya Thangarajah (Law Student)
166. Prof. Jayantha Seneviratne
167. Prof Maithree Wickramasinghe
168. Prof. Priyan Dias
169. Prof. S.H. Hasbulla
170. R.M.B. Senanayake
171. Raghu Balachandran (Methodist Church of Sri Lanka)
172. Rajani Chandrasegaram
173. Rajasingam
174. Rajith Keerthi Tennakoon  (Campaign for Free and Fair Elections)
175. Rajiva Godagedara  (Accountant)
176. Ralston Weinman
177. Ramyadarshanie Vithanage
178. Rev. Daisy Aseervatham
179. Rev. Oswald Firth
180. Rifana Buhary
181. Rohan Salgadoe
182. Romola Rassool
183. Rukaiya Mohideen
184. Ruki Fernando
185. Rukshani Attygalle Abeyeratne (Attorney at Law)
186. Ruwani Botheju (Alliance Development Trust)
187. S. Mohamed Rayees
188. S.C.C.Elankovan
189. S.N.S.Rizli (Addalaichchenai)
190. S.Yoga (Ampara)
191. S.Ziyath, (Addalaichchena)
192. Sam Perera
193. Sanathanan Thamotharampillai (Artist)
194. Sandamali Herath (Marketer)
195. Sanjaya Senenayake
196. Sanjayan Rajasingham
197. Santhasilan Kadirgamar
198. Shafinaz Hassendeen
199. Shanaka Cooray ( Lawyer)
200. Sheik Thajudeen
201. Shifan Ahmed
202. Shreen Saroor
203. Sr. Kathleen A.C.
204. Sr. Rasika Pieris
205. Sriya, Women's Centre
206. Sultan Mohamed Faizal (Mannar Mosque Federation)
207. Surangi Ariyawansha (Center for Human Rights)
208. Suren Raghavan
209. T. Sivapalan
210. T.Pakiyawathi, Aalaiyadivembu (Ampara)
211. U.K. Abdul Raheem (Naleemi, Oluvil)
212. U. P. S. A. Gafoor. (Rtd, RM Coconut Cultivation Board.- Oluvil)
213. Udan Fernando
214. V.K.Ranjani (Thandiyadi, Akkaraippattu)
215. Vamadeva Kurukkal (Uduvil)
216. Vasuki Jeyasankar
217. Visaka Dharmadasa
218. Wijith Rohan Fernando (Senior Lecturer, University of Kelaniya)
219. Y. D. Ravindran (Attorney at Law)


Bauddha Kandaayama    Contact the author of the petition