Most recent petitions in United Kingdom

  • Country: United Kingdom
  • Language: English

කෘෂිකර්මාන්තයට, සත්ව පාලනයට, මහජන සෞඛ්‍යයට හා පරිසරයට අහිතකර කාබනික පොහොර ආනයනය නතර කරන ලෙස ඉල්ලීම.

       ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු මන්ත්‍රීවරු වෙත     කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීම සම්බන්ධවයි රජය මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇති පරිදි කෘෂි කර්මාන්තයේදී රසායනික පොහොර වෙනුවට කාබනික පොහොර භාවිතා කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර විදේශ රටවලින් ආනයනය කිරීමේ කටයුතු දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. චීනයේ චින්ඩාවෝ සීවින් බයෝටෙක් සමාගම (Qindao Seawin Biotech Group Co.) මගින් නිෂ්පාදිත ඝන කාබනික පොහොර තොග වලින් නියැදි මෙරටට ගෙන්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතන දෙකකින්, එනම් ජාතික ශාක නිරෝධ

1439 Created: 2021-09-26 Statistics

Changing for P​.​E lessons: Giving Gifford Primary school children the rights to privacy & decency

Children as young as four and five years old are expected to get changed in school for their PE lessons. Girls and boys are forced to get changed together simultaneously in front of their teachers. Changing facilities are not being provided due to 'lack of free space'. Children are also not permitted to change in the toilets due to 'hygiene reasons'. Girls and boys are expected to casually change in front of each other in the same room until they reach year 6 (11 years old). This is not right an

31 Created: 2021-09-23 Statistics

Call for action to make the roads safer around Sutton in Craven

We need a footpath along Sutton Lane before we have another tragedy. We also need traffic calming measures along Sutton Lane and Main Street  together with any other roads in the vicinity where drivers speed dangerously.

870 Created: 2021-09-21 Statistics

Dogs & cats not to be sold for more than £100

This simple petition I think could stop all theft of dogs and all puppy  farming  I propose that no dog or cat can be sold for more than £100  This way people won't be interested if they can't make the amount of money dogs and cats are selling for now 

8 Created: 2021-09-21 Statistics

Mill valley stones cross residents remove HML

Dear Fellow Residents This petition is a chance for you to voice your disappoval to having HML continue to manage our estate. With the recent flooding of the sewer and very poor communication they gave with us i think its time we all come together and try to install a new management company to run the estate. If your Know of anybody not on the facebook group on the estate please forward the link to them and share.  

23 Created: 2021-09-17 Statistics

Withernsea Doctors not fit for purpose.

This petition isn't about pointing fingers or assigning blame, it's about saying the system isn't working and needs to be changed NOW. This has been going on for sometime now that you when you ring for an appointment you are on hold for a considerable amount of time and in some cases hours, when you eventually get through you are given a telephone appointment for two or three weeks then you might get a face to face appointment. This is not acceptable and needs to be stopped NOW. I do understand

103 Created: 2021-09-13 Statistics

Cancel the removal of the only ATM in Kingscourt

The Bank of Ireland branch in Kingscourt Co. Cavan is closing along with the ATM. This ATM is the only lodgement facility in the town. No on street 24/7 option will be enabled as replacement. Have spoken to local businesses and they are fearful that business will be lost with people going elsewhere to do banking, then shopping etc. With each account holder being charged €6 per month, per ACCOUNT, then we can surely afford to maintain at least a 24/7 service.    Starting this petition to try and

594 Created: 2021-09-12 Statistics

Stop killing trees in Brent by Council

Brent Council granted permission (19/3738 July 2020) to erect a three storey block of flats in the land FULL OF MATURE TREES, next to Aylesbury Street and West Way, in Neasden Lane (A4088) by the bust stop after the flyover. Using Covid as a coverage TFL sold a public green space to a housing development company and pushed throug the planning permission to cut all the trees and built 9 flats next to a polluting road allowing the neighbouring streets surging with pollution too once the trees are

190 Created: 2021-09-11 Statistics

Our Goal: Our shared goal is to see educated standards and proven policies instituted and maintained at the Merl Grove High School, which are in the best interest of all Students and Educators

                   MGHS PSAs JOINT COMMITTEE NY Chapter - Sharon Wilson, PresidentCanadian Chapter - Simone Thomas PresidentJamaican Chapter - Shelly-Ann Morgan President “Calling out the truth may appear irresponsible to those who wish to hide it, however, it is the only way forward”. (Author unknown) "The heights by great men, reached and kept; were not attained by sudden flight.  But they, while their companion slept, were upward toiling through the night".   What We Believe... 'We have Liber

1015 Created: 2021-09-10 Statistics

Francis Road Medical Surgery, Leyton . Call for Management to Improve Service

Francis Road Medical Surgery , Leyton E10 needs immediate attention by Management. Patient safety and well-being are at risk. Adequate and appropriate measures are not in place , poorly trained Receptionists are jeopardising and putting patient lives at risk. Doctors cannot be seen in a timely manner, long and tedious processes have been introduced which means patients experience great difficulty in receiving  the needed care and attention. There are no alternatives for the elderly who cannot ac

47 Created: 2021-09-07 Statistics